Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

THÀNH MỚI CỦA HÀN PHU NHÂN

 

Thời nhà Tấn có người tên Chu Tự là Thứ sử Lương Châu. Khi ông trấn giữ thành Tương Dương thì Phù Kiên nước Tiền Tần dẫn quân đến tấn công. Mẹ của Chu Tự là Hàn phu nhân đích thân lên đầu tường thành quan sát. Thấy công sự phòng ngự ở góc phía Tây Bắc không được chắc chắn bèn dẫn đầu hơn 100 a hoàn và phụ nữ trong thành Tương Dương xây một bức tường thành mới hai mươi mấy trượng ở bên trong. Sau khi quân Tiền Tần bao vây thành Tương Dương, Chu Tự cố thủ trấn giữ, đến khi lương thực của quân Tiền Tần sắp hết bèn khẩn trương dùng hết sức lực để công phá thành. Bức tường cũ ở góc Tây Bắc quả nhiên bị đổ, Quân của Chu Tự bèn chuyển sang trấn thủ ở bức tường thành mới. Vì vậy, quân Tiền Tần bắt buộc phải rút lui. Người dân ở thành Tương Dương do việc này mà từ đó gọi bức tường thành mới này là Phu Nhân Thành.

Lên trên tường thành quan sát, bà thấy góc Tây Bắc không được kiên cố nên đã dẫn đầu các hầu gái và dân nữ xây hơn hai mươi trượng tường thành. Sau này toàn bộ nhân dân trong thành phải chịu ân huệ của những người phụ nữ này. Những người trấn thủ thành trì đời sau, khi nghe báo có kẻ địch đến tấn công mà không chuẩn bị. Sau khi kẻ địch đến thì không có cách nào trấn giữ, ngồi nhìn thành trì thất thủ. Những người không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân, thấy hành động của mẹ Chu Tự cũng nên thấy xấu hổ mà cảm thấy trong thiên hạ không có chốn dung thân.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!