Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

ĐỊNH KHƯƠNG CẢNH GIỚI VỚI SỰ VU KHỐNG

 

Thời nhà Chu, phu nhân Định Khương của Định Công nước Vệ sinh được một người con trai nhưng mất sớm. Sau này khi Vệ Định Công qua đời đã lập con trai của Kính Tự là Khản lên làm Vua, tức là Vệ Hiến Công. Tính tình Vệ Hiến Công vô cùng bạo ngược, còn thường xuyên sỉ nhục mẹ cả của mình là Định Khương, cho nên người nước Vệ trục xuất ra khỏi nước Vệ. Sau khi Vệ Hiến Công bị trục xuất, đến biên giới thì sai một vị quan Tư Chúc về nước Vệ nói rằng Hiến Công đã qua đời, hơn nữa lại muốn đến tông miếu để khấn cáo rằng Vệ Hiến Công vô tội. Định Khương bèn nói: “Không được làm như vậy! Nếu như không có Thần linh, vậy hà tất phải khấn cáo? Còn nếu như có Thần linh thì càng không được lừa dối. Khấn có ba tội. Sao có thể nói là vô tội? Chỉ có thể khấn cáo với tông miếu việc qua đời, không thể tới tông miếu nói rằng mình vô tội”.

Ba tội mà Định Khương nói đến là vứt bỏ đại thần chính trực mà bàn bạc quốc sự với kẻ tiểu nhân gian tà, miệt thị thượng khanh và sư bảo, sỉ nhục vợ của tiên phụ. Có những tội như vậy mà nói là không có, là không nói đến chữ tín. Thất tín với người khác còn không được, huống hồ là lừa dối Thần linh? Lưu Hướng khen ngợi Định Khương rất thông minh, nhìn xa trông rộng. Nước Vệ không bị diệt vong là bởi vì Định Khương có thể dùng chữ tín để dạy bảo con cháu đời sau.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 4: TÍN – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ CHỮ TÍN CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!