Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

TỨC QUÂN PHU NHÂN

 

Phu nhân, là vợ của Tức Quân. Nước Sở thảo phạt nước Tức. Sau khi đánh được, bèn bắt Tức Quân, sai giữ cổng thành và phu nhân bị nạp vào cung nước Sở. Nhân khi Sở Vương xuất cung du ngoạn, phu nhân lén đến gặp Tức Quân, nói: “Cả đời chỉ có một lần chết, hà cớ tự đày đọa mình! Thiếp không cầu an bình mà phải quên đi Ngài, càng không muốn cái tiếng một đời thờ hai chồng. Khi sinh ra là tách khỏi đất trời, há chẳng phải chết đi sẽ toại ý quay về sao!”, sau lại viết một bài thơ: “Cốc tắc dị thất, tử tắc đồng huyệt. Vị dư bất tín, hữu như kiểu nhật” (Sống thì chẳng đặng một nhà, thác mong một huyệt để mà gần nhau. Anh rằng: “Anh chẳng tin đâu!”. Em thề: “Trong trắng khác nào thái dương”).

Tức Quân cản lại, phu nhân không nghe mà tự sát, rồi Tức Quân cũng tự sát theo. Sở Vương về, cảm khái phu nhân thủ tiết hữu nghĩa, lấy lễ chư hầu mà hợp táng.

Bậc quân tử nói phu nhân vui với việc hành thiện, cho nên đã đem sự tích ghi vào trong Kinh Thi. Nhân nghĩa có thể cảm động bậc quân tử, lợi ích có thể kích động kẻ tiểu nhân. Tức Quân phu nhân không vì lợi mà bị kích động.

Kinh Thi có câu: “Đức âm mạc vi, cập nhĩ đồng tử” (Tiếng thơm chẳng dám trái nào, với chàng cùng chết theo nhau một lòng), chính là ý đó vậy.

 

Có thơ khen rằng: Sở lỗ Tức Quân, nạp kỳ thích phi, phu nhân trì cố, di cửu bất suy, tác thi đồng huyệt, tư cố vong tân, toại tử bất cố, liệt ư trinh hiền.

(Tạm dịch: Sở bắt Tức Quân, chuẩn bị chiếm vợ, phu nhân kiên quyết, bền lâu không đổi, làm thơ chứng minh, cùng chết với chồng, chung với tình cũ, có chết cũng cam, liệt vào sử sách).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 4 – TRINH THUẬN TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!