Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LƯƠNG TIẾT CÔ TỈ

 

Lương tiết cô tỉ là người phụ nữ nước Lương. Do nhà bị hỏa hoạn, con trai của người anh và con trai của mình đều ở trong nhà. Nàng muốn cứu con trai người anh trước, nhưng sau khi cứu ra nhìn lại thì người mà được cứu là con trai của mình, không cứu được con trai người anh. Thế lửa vô cùng lớn, không thể vào trong nhà được nữa. Nàng lại chuẩn bị xông vào đám lửa, người bên cạnh ngăn cản nàng nói: “Nàng vốn muốn cứu con trai người anh, trong lúc hoảng hốt hỗn loạn lại cứu con trai của mình ra trước. Như vậy là đã có lòng. Bây giờ hà tất nàng lại phải xông vào đám cháy?”. Người phụ nữ nói: “Sao có thể đi nói cho mọi người nước Lương biết được là đã xảy ra việc gì? Một khi bị mang tiếng bất nghĩa thì sao có mặt mũi nào để đối diện với anh em và người trong nước! Tôi muốn bế con mình vào lại trong nhà thì trái với tình yêu của người mẹ, trong tình thế này, tôi không thể sống một mình”. Thế là lại xông vào trong đám cháy, cuối cùng bị chết cháy.

Bậc quân tử nói: “Tiết cô tỉ trong sáng không vẩn đục”.

Kinh Thi có câu: “Bỉ ký chi tử, Xá mệnh bất du” (Kìa người mặc chiếc áo này, ở theo số mệnh chẳng thay đổi lòng) là có ý này.

 

Có thơ khen rằng: Lương tiết cô tỉ, cứ nghĩa chấp lý, tử điệt đồng nội, hỏa đại phát khởi, dục xuất kỳ điệt, triếp đắc quyết tử, hỏa thịnh tự đầu, minh bất tư kỷ.

(Tạm dịch: Lương tiết cô tỉ, giữ vững đạo nghĩa, có tình có lý, con và cháu trong nhà, lửa bùng cháy lớn, vốn muốn cứu cháu, lại cứu con mình, thế lửa cháy mạnh, vẫn xông vào đám cháy, chứng minh không chỉ nghĩ đến mình.)


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 5 – TIẾT NGHĨA TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!