Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

DƯƠNG LƯU TRÁCH CON

Thời nhà Hán, mẹ của Dương Nguyên Tông họ Lưu tên Thái Anh, là người Ích Đô. Bà là người trung trinh hòa nhã, hơn nữa lại thông đạt lễ nghĩa. Chồng mất sớm để lại bốn người con trai. Dương Nguyên Tông là con trai cả. Nhưng ông thường xuyên ra ngoài uống rượu. Hơn nữa, sau khi uống rượu xong vội tự mình đánh xe trở về. Lưu thị mười ngày không cho con trai đến gặp bà. Dương Nguyên Tông bèn dắt theo ba người em trai đến trước mặt mẹ để nhận lỗi. Lưu thị bèn quở trách Dương Nguyên Tông rằng: “Con phải hiểu được uống rượu phải có chừng mực, không đến mức đắm chìm trong rượu. Như vậy mới phù hợp với lễ pháp. Nay con uống rượu uống say như vậy. Thực sự là bừa bãi vô cùng, không còn thể thống gì. Bản thân con là người đầu tiên làm hỏng lễ nghĩa. Sau này, sao có thể dẫn dắt những người em trai được đây?”.

Vua Vũ chán ghét rượu ngon mà thích lời nói thiện. Rượu có thể tác thành lễ tiết mà cũng có thể làm hỏng lễ tiết. Trong những nghi thức quan trọng như đám hiếu, đám hỉ thì có thể uống chút rượu, nhưng phải có chừng mực, không thể uống đến mức làm cho con người ta mê loạn. Thường xuyên ra ngoài uống rượu đã là việc vô cùng thiếu lễ độ rồi. Dương Nguyên Tông uống rượu không chừng mực, vô cùng thiếu lễ độ, cho nên mẹ ông mười ngày không gặp ông cũng là hợp tình hợp lý.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 5: LỄ – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ LỄ CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!