Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

ĐỖ HẬU LỄ PHÁP

 

Mẹ của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn là Đỗ thị trị gia rất nghiêm, hơn nữa lại tuân thủ lễ pháp. Tống Thái Tổ là người con thứ hai trong năm người con của bà. Sau này, Tống Thái Tổ lên làm Hoàng Đế, tôn Đỗ thị làm Hoàng Thái Hậu. Thái Tổ bái kiến mẫu hậu ở trong cung, các quan đi theo chúc mừng, nhưng vị Đỗ Thái hậu này liền biến sắc mặt, trong lòng không cảm thấy vui mừng. Người xung quanh bèn hỏi bà rằng: “Chúng tôi nghe nói người làm mẹ do con mình vinh hiển mà vinh hiển. Nay con bà làm Hoàng Đế, thật sự là vô cùng phú quý. Tại sao trong lòng của bà vẫn cảm thấy không vui?”. Đỗ Thái hậu nói: “Ta nghe người xưa có nói làm Hoàng Đế là một việc không dễ dàng, bởi vì vị trí của Hoàng Đế ở trên muôn dân. Nếu như Hoàng Đế trị vì đất nước không tệ thì cái vị trí này đương nhiên là rất tôn quý. Nếu như không làm tốt, mất phương pháp điều khiển thì có muốn làm dân thường cũng không làm được. Đây là nguyên nhân mà ta ưu sầu”. Tống Thái Tổ cung kính tiếp thu lời giáo huấn của mẹ.

Trong lịch sử sự hỗn loạn thời ngũ đại, lễ pháp đạo đức sạch trơn không còn gì. Tống Thái Tổ đăng cơ vào cuối thời ngũ đại, nếu không phải là mẹ của ông trị gia có lễ, biết cách dạy con thì ai có thể đảm bảo chính quyền của Tống Thái Tổ vững như núi Thái Sơn. Từ cảnh bái kiến Thái Hậu ở trong cung mà xem, khi đáng ra phải nhận sự chúc mừng thì bà vẫn cứ dạy bảo con trai phù hợp với hoàn cảnh, chẳng trách Tống Thái Tổ hiếu đễ đều có đủ.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 5: LỄ – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ LỄ CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!