Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LÊ TRANG PHU NHÂN

 

Lê Trang phu nhân là con gái của Vua nước Vệ, là vợ của Lê Trang Công. Sau khi được gả cho Lê Trang Công thì họ không có cùng chung cách nghĩ, chí hướng cũng khác nhau, cho nên cảm thấy vô cùng không như ý. Phó mẫu xót thương bà là người hiền tài nhưng Lê Trang Công lại không chấp nhận bà, thương bà không được như ý, lại sợ do đó sẽ bị đuổi đi mà không kịp thời quay về nhà nên nói với bà rằng: “Đạo vợ chồng, có nghĩa thì ở với nhau, không có nghĩa thì rời xa. Hiện nay phu nhân vô cùng không như ý. Tại sao không bỏ đi?” và làm thơ rằng: “Thức vi! Thức vi! Hồ bất quy?” (Suy vi rày đã suy vi! Trở về sao chẳng chịu đi cho rồi?). Bà đáp rằng: “Đạo làm vợ là chỉ thờ một chồng. Tuy chồng ta đối xử với ta không tốt, không chấp nhận ta. Ta sao có thể bỏ qua đạo làm vợ!” và làm thơ rằng: “Vi quân chỉ cố, hồ vi hồ trung lộ? (Nếu không vì nghĩa Vua – tôi, sao cam chịu ướt lắm hồi móc sương?), cuối cùng vẫn kiên quyết thủ tiết chung thủy không đổi thay, không làm trái với đạo làm vợ, hầu hạ chồng.

Bậc quân tử làm thơ kể về câu chuyện này.

 

Có thơ khen rằng: Lê Trang phu nhân, chấp hành bất suy. Trang Công bất ngộ, hạnh tiết phản quai, phó mẫu khuyên khứ, tác thi thức vi, phu nhân thủ nhất, chung bất khẳng quy.

(Tạm dịch: Lê Trang phu nhân giữ vững đạo làm vợ. Trang Công không chấp nhận phu nhân, thì hành vi của phu nhân lại càng hòa thuận. Phó mẫu khuyên bà bỏ đi, bà làm bài thơ Thức Vi, kiên quyết chỉ thờ một chồng, rốt cuộc cũng không chịu bỏ đi).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 4 – TRINH THUẬN TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )


 


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!