Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

ĐINH HƯƠNG CHÔN BẠC

 

Thời nhà Minh, a hoàn của Vương Toán tên gọi Đinh Hương, là người huyện Châu Chí, tỉnh Thiểm Tây. Khi đó, xã hội hỗn loạn, giặc cướp nổi lên khắp nơi, không thể sống bình yên ở nhà. Vì thế, Đinh Hương bèn theo Vương Toán ra ngoài tránh nạn. Đi được nửa đường thì bọn cướp sắp đến, Vương Toán bèn đưa bạc cho Đinh Hương rồi bảo Đinh Hương một mình trốn đi. Sau đó, Vương Toán bị bọn cướp bắt đi thiêu sống. Đinh Hương nén đau thương cõng xác của chủ nhân về nhà, lại đem số bạc mà lúc trước Vương Toán đưa cho Đinh Hương để trong quan tài của Vương Toán rồi đem Vương Toán đi chôn cất, một cắc tiền cũng không lấy.

Đinh Hương theo chủ đi tránh nạn, người chủ biết được mình không trốn được bèn đưa bạc cho Đinh Hương để Đinh Hương mau trốn đi. Đinh Hương đem xác của chủ về chôn cất, đã là tận nhân tận nghĩa, đem số bạc để lại cho mình dùng thì người khác cũng sẽ không nói gì. Nhưng Đinh Hương lại đem toàn bộ số bạc đó để trong quan tài, một cắc cũng không lấy. Từ việc này có thể thấy Đinh Hương thực sự liêm khiết, hơn nữa là người rất trung thành với chủ.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 
PHẦN 7: LIÊM - NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI NỮ
 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!