Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

VỆ TUYÊN CÔNG KHƯƠNG

 

Tuyên Khương là con gái của Tề hầu, là phu nhân của Vệ Tuyên Công. Lúc đầu, phu nhân Di Khương của Tuyên Công sinh Cấp Tử, được lập làm Thái Tử. Sau Tuyên Công lại lấy Tuyên Khương ở nước Tề sinh được Thọ và Sóc. Sau khi Di Khương chết, Tuyên Khương muốn lập con trai của mình là Thọ nên cùng với Thọ và em trai là Sóc lập mưu để hại Cấp Tử. Vệ Tuyên Công sai Cấp Tử đi sứ nước Tề, Tuyên Khương ngầm sai kẻ cướp đón đường giết Cấp Tử. Tuyên Khương nói với người được sai đi rằng: “Phát hiện người đi xe bốn ngựa kéo và trên xe cắm cờ tin trắng thì nhất định phải giết chết”. Thọ biết được việc này thì đã báo cho Cấp Tử biết và bảo: “Thái Tử phải tránh đi”. Cấp Tử nói: “Không được như vậy! Vứt bỏ mệnh lệnh của cha sao có thể được coi là con!”. Thọ đoán là Cấp Tử nhất định sẽ đi nên đã chuốc rượu cho Cấp Tử say, rồi cắm cờ lên xe của mình đi trước cho kẻ cướp giết để chết thay cho Cấp Tử.

Cấp Tử tỉnh không thấy cờ tin nên vội vàng đuổi theo, nhưng Thọ đã bị giết chết. Cấp Tử vô cùng đau khổ, bèn nói với kẻ cướp rằng: “Người các ngươi muốn giết thực ra là ta, người này có tội gì. Muốn giết thì hãy giết ta”. Kẻ cướp lại giết Cấp Tử. Thọ và Cấp Tử đều bị giết chết. Sóc được lập làm Thái Tử. Sau khi Tuyên Công qua đời, Sóc lên nối ngôi, tức là Vệ Huệ Công, nhưng cuối cùng không có người nối dõi, nước Vệ bị loạn lạc những năm đời, mãi đến đời Vệ Đái Công mới được yên ổn.

Kinh Thi có câu: “Nãi như chi nhân, đức âm vô lương” (Sao lại có người như này, lời thì đẹp đẽ mà không hiền lành) là nói điều này.

 

Có thơ rằng: Vệ chi Tuyên Khương, mưu nguy Thái Tử, dục lập tử Thọ, âm thiết lực sĩ, Thọ nãi câu tử, Vệ quả nguy đãi, ngũ thế bất ninh, loạn do Khương khởi.

(Tạm dịch: Tuyên Khương nước Vệ mưu hại Thái Tử, muốn lập con mình là Thọ, ngầm sai kẻ cướp. Thọ cũng bị giết, nước Vệ nguy khốn, năm đời không yên, loạn do Tuyên Khương).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 7 – NGHIỆT BẾ TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads)

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads)Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!