Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

VỆ LINH PHU NHÂN (VỢ CỦA VỆ LINH CÔNG)

 

Vệ Linh phu nhân là vợ của Vệ Linh Công. Ban đêm khi Vệ Linh Công cùng phu nhân đang ngồi không thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xe ngựa, đến cửa ngoài cung điện thì dừng, qua cửa cung lại nghe có tiếng xe. Vệ Linh Công hỏi phu nhân: “Nàng có biết đây là ai không?”. Phu nhân đáp: “Người này nhất định là Cừ Bá Ngọc”. Vệ Linh Công hỏi: “Nàng dựa vào đâu mà biết được?”. Phu nhân đáp: “Thiếp nghe nói theo phép tắc khi qua cửa công nhất định phải xuống xe mà qua, đây là tỏ lòng kính trọng. Chỉ có trung thần và hiếu tử mới không vì lúc có người mà nói lời trung tín, tiết tháo, lúc không có người lại có hành vi trụy lạc. Cừ Bá Ngọc là đại phu hiền tài của nước Vệ, nhân nghĩa lại có trí tuệ, cung kính phụng sự Vua, cũng không vì không có người biết mà bỏ qua phép tắc. Do đó mà thiếp biết là Cừ Bá Ngọc”. Vệ Linh Công sai người đi xem rốt cuộc là ai thì quả nhiên là Cừ Bá Ngọc. Sau khi Vệ Linh Công quay lại nói đùa với phu nhân rằng: “Không phải là Cừ Bá Ngọc!”. Phu nhân lập tức lại rót rượu, sau khi thi lễ hai lần rồi chúc mừng Vệ Linh Công. Vệ Linh Công nói: “Tại sao nàng lại chúc mừng ta?”. Phu nhân đáp: “Trước đây thiếp cho rằng nước Vệ có một mình Cừ Bá Ngọc, hiện nay lại xuất hiện người giống như Cừ Bá Ngọc. Điều này chứng minh là Đại Vương có hai người hiền thần. Đất nước có thêm hiền thần là cái phúc của đất nước, do vậy thiếp đương nhiên phải chúc mừng”. Sau khi Vệ Linh Công nghe xong, giật mình mà nói: “Lành thay!”, thế là nói sự thực với phu nhân.

Bậc quân tử nói Vệ phu nhân biết nhìn người. Tuy có thể lừa gạt nhưng không thể giấu kín, đây chẳng phải là sáng suốt ư! Kinh Thi có câu: “Ngã vấn kỳ thanh, bất kiến kỳ thân” (Tiếng ngươi liền bị nhận ra, Nhưng nào được thấy rõ là thân người) là nói điều này.

 

Có thơ khen rằng: Vệ Linh dạ tọa, phu nhân dữ tồn, hữu xa lân lân, trung chỉ khuyết môn, phu nhân tri chi, tất Bá Ngọc yên, duy tri thức hiền, vấn chi tín nhiên.

(Tạm thời: Vệ Linh ngồi không trong đêm, phu nhân cùng ngồi, có tiếng xe ngựa, dừng ở cửa cung, phu nhân biết rõ, nhất định là Cừ Bá Ngọc, sáng suốt biết nhìn người, hỏi đến quả nhiên là vậy).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 3 – NHÂN TRÍ TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!