Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LIỆT NỮ TRUYỆN - QUYỂN 6. BIỆN THÔNG TRUYỆN

(Duy bậc biện thông, văn chương tài giỏi, nêu ra ví dụ, nói điều cát hung. Mọi chuyện lựa chữ, không hề sai lầm, có thể một lòng, lời lẽ rất công. Thê thiếp học theo, sẽ được người đời ngâm đọc)


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!