Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

CHƯƠNG LUYỆN BẢO TOÀN CẢ THÀNH

 

Nam Đường có một vị Đại tướng tên là Vương Kiến Phong. Ban đầu, Vương Kiến Phong là quan dưới trướng của Nguyên soái Chương Tử Quân nước Mẫn. Có một lần, do kéo dài thời gian làm lỡ việc, chiếu theo quân pháp phải bị chém đầu. Vợ của Chương Tử Quân là Luyện phu nhân rất quý trọng tài hoa của Vương Kiến Phong nên đã cho Vương Kiến Phong lộ phí để Vương Kiến Phong trốn đi. Sau này, Nam Đường đến đánh đất Kiến Châu, chuẩn bị giết hết nhân dân trong thành. Vừa khéo lúc đó, Vương Kiến Phong là tướng thống lĩnh quân đội. Vương Kiến Phong cởi bỏ chiến bào, đích thân đi gặp Luyện phu nhân, muốn tìm cách bảo toàn gia quyến và họ hàng của Luyện phu nhân để báo đáp ơn cứu mạng.

Luyện phu nhân nói: “Nhân dân thành Kiến Châu không có tội, xin Tướng quân hãy tha cho họ. Nếu như Tướng quân không chịu tha cho nhân dân toàn thành Kiến Châu, vậy thì ta tình nguyện chết trước nhân dân. Bất luận thế nào đi nữa, quyết không sống một mình”. Vương Kiến Phong rất bội phục nghĩa khí của Luyện phu nhân nên quyết định không giết hại dân trong thành. Thế là nhân dân trong thành may mắn thoát khỏi cái chết.

Luyện phu nhân quý trọng tài hoa của thuộc hạ nên đã cứu mạng Vương Kiến Phong. Khi Vương Kiến Phong báo ơn thì bà khẳng khái tuyên bố, thề sẽ không bỏ mặc nhân dân mà sống một mình. Đại nghĩa hào hùng của bà làm cho người thuộc hạ cảm phục mà nghe theo. Cuối cùng nhân dân trong thành may mắn thoát chết. Đời sau của bà hưng vượng, hiển đạt cũng là lẽ đương nhiên.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 6: NGHĨA – NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN NGHĨA CỦA NGƯỜI NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!