Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

MẬT KHANG CÔNG MẪU (MẸ CỦA MẬT KHANG CÔNG)

Mẹ của Mật Khang Công họ Ngỗi. Khi Chu Cung Vương đi tuần du miền Kinh Thủy, có Mật Khang Công đi theo. Có ba người con gái đẹp tự mình đến cậy nhờ Mật Khang Công. Mẹ của Mật Khang Công nói: “Nhất định phải đem họ dâng cho Cung Vương. Ba con thú gọi là bầy đàn, ba người gọi là đám đông, ba người con gái đẹp gọi là xán lạn tươi sáng. Vua đi săn không bắn giết cả bầy, chư hầu đi tuần du ở trước mặt đám đông người phải khiêm cung, Phi tần của Đại Vương cũng không lấy ba người cùng một dòng tộc. Hiện nay ba người mỹ nữ đều dồn về mình con. Con có đức hạnh gì mà có thể thừa hưởng tặng vật như thế? Đại Vương còn không thể thừa hưởng được huống hồ người bình thường như con!”. Khang Công không nghe, không bằng lòng dâng ba người con gái đẹp cho Chu Cung Vương. Sau này Chu Cung Vương diệt nước Mật.

Bậc quân tử nói mẹ của Mật Khang Công có thể từ việc nhỏ nhìn thấy được sự hưng suy. Kinh Thi có câu: Vô dĩ thái khang, chức tư kỳ cư (Cuộc vui chơi xin đừng thái quá, cốt nghĩ lo việc đã đảm đương là nói điều này.

 

Có thơ khen rằng: Mật Khang chi mẫu, tiên thức thịnh suy, phi thích Khang Công, thụ sán bất quy, công hành hạ chúng, vật mãn tắc, tỉ hiến bất thính, Mật quả diệt vẫn.

(Tạm dịch: Mẹ của Mật Khang, biết trước thịnh suy, châm biếm Khang Công, được mỹ nhân mà không dâng tặng, chu hầu tuần du phải hạ mình trước đám đông, trăng tròn sẽ khuyết, khuyên dâng tặng mà không nghe, quả nhiên nước Mật bị diệt vong).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 3 – NHÂN TRÍ TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!