Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

ĐẶNG MAN VỖ VỀ DÂN

 

Thời Xuân Thu, phu nhân của Vua nước Vệ Hùng Thông là Đặng Man rất có kiến thức. Vua Sở sai Tướng quân Mạc Ngao Khuất Hà đi đánh nước La. Sau khi đưa tiễn quân Sở lên đường, khi trở về, Đấu Bá Tỷ nói với người đánh xe rằng: “Ta thấy Mạc Ngao Khuất Nguyên xuất quân lần này chắc chắn bại trận bởi vì dáng đi chân nhấc cao. Như vậy có thể biết là rất cao ngạo nhưng lòng không vững”. Thế rồi, Đấu Bá Tỷ đến gặp Vua Sở và nói với Vua rằng: “Lần này, Mạc Ngao Khuất Hà đem quân đi đánh nước La. Thần cho rằng phải cử thêm quân viện trợ mới được”. Vua Sở nghe xong, cho rằng quân đội nước Sở hầu như đã theo Mạc Ngao Khuất Hà rồi, hơn nữa cảm thấy Mạc Ngao Khuất Hà nắm chắc phần thắng bèn nói: “Khanh quá lo xa rồi. Điều này không cần thiết”. Vua Sở trở về cung bèn đem việc này nói cho Đặng Man biết, Đặng Man nói: “Thiếp cảm thấy lời nói của Đấu Bá Tỷ hàm chứa thâm ý. Thực sự không phải ông ta muốn Đại Vương cử thêm quân viện trợ cho Mạc Ngao Khuất Hà đi đánh nước La. Ý của ông ta là để cho Đại Vương dùng ân điển vỗ về nhân dân, lại phải dùng luật hình nghiêm khắc để răn đe Mạc Ngao Khuất Hà. Bởi vì trước đây Mạc Ngao Khuất Hà đánh thắng trận ở Bồ Tao nên chắc chắn rất tự đại. Giả sử không phải như vậy, vậy thì chẳng nhẽ Đấu Bá Tỷ thực sự không biết là toàn bộ quân đội nước Sở đã theo Mạc Ngao Khuất Hà đi đánh nước La sao?”. Vua Sở nghe xong, đột nhiên tỉnh ngộ, bèn sai người đuổi theo gọi Mạc Ngao Khuất Hà quay về, nhưng đã đuổi không kịp, quả nhiên Mạc Ngao Khuất Hà sau đó bại trận.

Mạc Ngao bại trận, Đấu Bá Tỷ từ dáng đi của Mạc Ngao đã thấy trước, mà Đăng Man chỉ là nghe lại sự việc mà đoán được kết quả. Lời khuyên của bà đối với Vua Sở lấy tín nghĩa an ủi, vỗ về nhân dân, càng có thể thấy kiến thức của bà hơn người. Đối với nhân dân mà không có tín nghĩa thì không có chỗ đứng, Mạc Ngao không hiểu điều này, nhưng Đấu Bá Tỷ hiểu rõ chân lý trong đó. Vua nước Sở chưa kịp hiểu rõ, Đặng Man bèn nói rõ cho Vua biết. Điều này chẳng nhẽ không phải là có kiến thức sao? Đối diện với người phụ nữ như vậy, Vua nước Sở sẽ cảm thấy hổ thẹn chứ!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 4: TÍN – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ CHỮ TÍN CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!