Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

SỞ CHIÊU TRINH KHƯƠNG

 

Trinh Khương là con gái của Tề Hầu, là phu nhân của Sở Chiêu Vương. Sở Vương ra ngoài du ngoạn, để phu nhân ở lại cái đài trên sông mà đi. Khi Sở Vương nghe nói nước sông dâng cao, bèn sai sứ giả đi đón phu nhân, nhưng sứ giả quên mang phù tiết (vật làm tin). Sau khi sứ giả tới, mời phu nhân đi, phu nhân đáp: “Đại Vương có giao ước là khi hạ lệnh đối với người trong cung, khi gọi người trong cung thì nhất định phải có phù tiết. Hiện nay sứ giả đến mà không có phù tiết, ta không dám tùy tiện theo sứ giả”. Sứ giả nói: “Hiện nay nước sông dâng cao, nếu quay về lấy phù tiết thì e là không kịp”. Phu nhân đáp: “Ta nghe nói cái nghĩa của người con gái trinh tiết là không vi phạm giao ước, người dũng cảm thì không sợ chết, đó là vì giữ gìn sự chung thủy mà thôi. Ta biết là nếu theo sứ giả thì sẽ được sống, ở lại đây thì sẽ bị chết trìm. Nhưng vứt bỏ giao ước mà vượt qua lễ nghĩa mà được sống chẳng thà ở lại mà bị chết”. Thế là sứ giả đành phải quay về lấy phù tiết. Sau khi quay lại thì nước sông dâng cao, cái đài trên sông bị nước xô đổ, phu nhân bị chết đuối. Sở Vương nói: “Giữ vững nhân nghĩa, vì tiết tháo mà chết, không cẩu thả mà cầu được sống, kiên quyết giữ giao ước mà giữ chữ tín, để làm trọn trinh tiết”. Thế là ban cho tên là Trinh Khương.

Bậc quân tử nói Trinh Khương có tiết khí của người phụ nữ.

Kinh Thi có câu: “Thục nhân quân tử, kỳ nghi bất thắc” (Hiền nhân quân tử những người, uy nghi đứng đắn đời đời chẳng sai) là nói về điều này.

 

Có thơ khen rằng: Sở Chiêu xuất du, lưu Khương tiệm đài, giang thủy đại chí, vô phù bất lai, phu nhân thủ thiết, lưu tử bất nghi, quân tử tự yên, thượng phối Bá Cơ.

(Tạm dịch: Sở Vương du ngoạn, để Trinh Khương ở tiệm đài. Nước sông dâng cao, không tín vật không đi, phu nhân giữ tiết, chết đuối cũng không sợ. Bậc quân tử liệt vào cùng hàng với Bá Cơ).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 4 – TRINH THUẬN TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )


 


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!