Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

THANG PHI HỮU SẰN

Vợ Thành Thang là con gái của bộ tộc Hữu Sằn, Thành Thang lấy làm vợ, sinh được ba con trai là Thái Đinh, Ngoại Bính, Trọng Nhâm. Bà dốc lòng dạy bảo con cái, tận hết công sức. Khi bà làm vợ Thành Thang đã quản lý các Phi Tần trong cung có trật tự, quy củ, không ai ganh ghét đố kỵ, làm điều trái đạo lý, sau hỗ trợ Thành Thang thành đại nghiệp.

Bậc quân tử nói bà là người minh bạch và có trước sau.

Kinh Thi có câu: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Ý nói đến người con gái của bộ tộc Hữu Sằn hiền đức, giúp Thành Thang quản lý các Phi Tần trong cung có trật tự, quy củ.

 

Có thơ ca ngợi: Thang phi Hữu Sằn, chất hạnh thông minh, dắng tùng Y Doãn, tự Hạ thích Ân, cần xác trị trung, cửu tần hữu hạnh, hóa huấn nội ngoại, diệc vô khiên ương.

 (Tạm dịch: Hữu Sằn vợ Thang, Tư chất thông minh, Y Doãn theo hầu, từ Hạ sang Ân, cẩn trọng cai trị, Phi tần hữu hạnh, khuyên răn trong ngoài, đều không họa hại).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 1 – MẪU NGHI TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!