Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

NGƯỜI BẢO MẪU NHÂN NGHĨA HỌ TANG

 

Thời nhà Chu, có một người hầu nữ rất có nghĩa khí. Bà là bảo mẫu của Công tử Xứng nước Lỗ. Lúc đó, có người tên là Bá Ngự tạo phản, giết chết Ý Công Vua nước Lỗ để cướp ngôi Vua, rồi sai người tìm Công tử Xứng khắp nơi để giết Công tử Xứng. Bà bảo con trai của mình mặc quần áo của Công tử Xứng, ngủ ở phòng của Công tử Xứng. Thế là Bá Ngự giết nhầm con của người bảo mẫu họ Tang. Người bảo mẫu họ Tang bế Công tử Xứng chạy trốn. Quan đại phu nước Lỗ biết Công tử Xứng ở chỗ của người bảo mẫu họ Tang bèn xin với Thiên tử nhà Chu giết chết Bá Ngự, rồi lập Công tử Xứng lên làm Vua, tức là Lỗ Hiếu Công sau này. Người nước Lỗ rất kính trọng nghĩa khí của người bảo mẫu họ Tang nên gọi bà là “Nghĩa Bảo”.

Theo sử sách ghi chép, khi người bảo mẫu họ Tang bế Xứng chạy trốn, trên đường gặp quốc cữu, quốc cữu hỏi bà: “Xứng chết chưa?”. Bà đáp: “Chưa chết”. Quốc cữu hỏi: “Sao lại chưa chết?”. Bà đáp: “Dùng con của tôi thay thế”. Thế là quan đại phu nước Lỗ biết Công tử Xứng ở chỗ của bà.

Lã Khôn nói: Người bảo mẫu họ Tang thật là người phụ nữ có đức hạnh. Nước Lỗ không bị diệt quốc, không bị tuyệt hậu đều là công lao của người bảo mẫu họ Tang! Các quan đại phu nước Lỗ đều đáng hổ thẹn!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 6: NGHĨA – NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN NGHĨA CỦA NGƯỜI NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!