Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

PHAN KIM TỪ CHỐI BAN THƯỞNG

 

Thời nhà Minh, vợ của Phan Thiệu Tông là Kim thị, là người đất Côn Sơn. Khi Kim thị 30 tuổi thì chồng qua đời, Kim thị bèn lập chí thủ tiết thờ chồng, quyết định không tái giá. Khi về già, người trong làng muốn đem việc bà thủ tiết thờ chồng tấu lên Hoàng Thượng để xin được biểu dương. Sau khi Kim thị nghe xong bèn ngăn họ lại và nói rằng: “Theo quy định của triều đình, 29 tuổi trở xuống mà thủ tiết thờ chồng thì mới được, 30 tuổi thì không được báo lên trên”. Người trong làng nói với bà rằng: “Báo bớt một tuổi thì có sao đâu!”. Kim thị nói: “Như vậy là dối gạt Hoàng Thượng. Tôi sẽ cảm thấy không yên lòng”. Cuối cùng thì không dâng tấu lên Hoàng Thượng. Sau này Kim thị sống đến hơn 80 tuổi mới qua đời.

Những chuyện bởi vì lệch một tuổi mà khai báo gian dối tấu lên triều đình thì có rất nhiều. Huống hồ Kim thị lúc đó tuy 30 tuổi, nhưng tính kỹ có lẽ chưa tới 29 tuổi. Người trong làng muốn thay bà dâng tấu lên Hoàng Thượng xin được biểu dương. Sau khi Kim thị nghe xong cảm thấy đây là lừa gạt, trong lòng cảm thấy bất an. Từ việc này có thể thấy Kim thị bình thường chắc chắn là một người giữ chữ tín.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 4: TÍN – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ CHỮ TÍN CỦA PHỤ NỮ

 

 


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!