Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LIỆT NỮ TRUYỆN - QUYỂN 1. MẪU NGHI TRUYỆN

(Duy bậc Mẫu nghi, có trí Thánh hiền, hành vi mẫu mực, ngôn hạnh trung nghĩa, thai dưỡng con cháu, dần dần giáo hóa, thành toàn đức độ, công trạng rạng ngời. Hàng nữ lưu đọc tới, không thể không noi theo)


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!