Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

TÔN THÚC NGAO MẪU (MẸ CỦA TÔN THÚC NGAO)

 

Tôn Thúc Ngao Mẫu là mẹ của lệnh doãn nước Sở Tôn Thúc Ngao. Khi Tôn Thúc Ngao còn bé, một lần đi chơi gặp một con rắn hai đầu liền giết chết rắn rồi đem chôn. Về nhà nhìn thấy mẹ liền khóc lóc. Mẹ hỏi nguyên cớ thì đáp rằng: “Con nghe nói người nhìn thấy rắn hai đầu ắt phải chết. Hôm nay lúc con đi chơi thì nhìn thấy”. Người mẹ hỏi: “Hiện nay con rắn ở đâu?”. Ông trả lời rằng: “Con sợ người khác cũng nhìn thấy nên đã giết chết và đem chôn rồi”. Người mẹ nói: “Con sẽ không chết, những người mà tích nhiều phúc đức thì sống ở dương thế nhất định sẽ được báo đáp. Giữ vững đạo đức có thể chiến thắng điềm không may, giữ vững nhân nghĩa có thể tránh được các tai họa. Ông trời tuy ở trên cao, nhưng có thể nghe được tiếng lòng ở nơi dưới đất. Chẳng phải trong Thượng Thư có nói: “Hoàng thiên vô thân, duy đức thị phụ” (trời xanh không thiên vị ai, ai có đức thì giúp đỡ người đó). Con chớ lo lắng, con nhất định có thành tựu ở nước Sở”. Sau này khi Tôn Thúc Ngao trưởng thành, làm Lệnh doãn nước Sở.

Bậc quân tử nói rằng mẹ của Tôn Thúc Ngao biết được ngôi thứ của đức. Kinh Thi có câu: “Mẫu thị thánh hiền” (mẹ thì sáng suốt hiền lành) là nói điều này.

 

Có thơ khen rằng: Thúc Ngao chi mẫu, thâm tri thiên đạo, Thúc Ngao kiến xà, lưỡng đầu kỳ thủ, sát nhi mai chi, khấp khổng bất cập, mẫu viết âm đức, bất tử tất thọ.

(Tạm dịch: Mẹ của Thúc Ngao biết rõ đạo trời, Tôn Thúc gặp rắn, một thân hai đầu, giết rồi đem chôn, khóc sợ gặp họa, mẹ nói tích đức, không chết mà thọ).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 3 – NHÂN TRÍ TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!