Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LIỆT NỮ TRUYỆN - QUYỂN 5. TIẾT NGHĨA TRUYỆN

(Duy bậc Tiết nghĩa, không tránh né cái chết, thích điều lành mộ khí tiết, trọn đời không phụ nghĩa, thành tín dũng cảm, nếu có điều nguy hiểm nhưng đúng điều nghĩa thì không hề ngần ngại. Những người làm vợ học theo, lấy đó làm nền tảng)


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!